Föreläsning: Barnkonventionen i praktiken

Foto: Malin Lindell

Vuxna har fått ett fantastiskt och viktigt uppdrag att ge varje barn kunskap om att de har rättigheter och att alla barn är lika mycket värda. För att barnets rättigheter ska bli verklighet i praktiken behövs kunskap, förutsättningar, samsyn och idéer för hur det kan göras möjligt. Barn har rätt att känna till sina rättigheter och förstå vad de innebär för dem i deras vardag – även de allra yngsta.

 

”Vi fortsatte bubbla idéer idag och har planerat för ett flertal olika aktiviteter för barnen och alla var såå lyriska och kände att du hade så mycket viktigt att förmedla och ingen stund på hela föreläsningen var mindre bra!
Du förmedlade verkligen mycket positiv energi och idéer till oss.”

– Annette Johansson, Fdh Lekbacken AB

Föreläsningen kan formas efter önskemål och behov. Vi varvar föreläsning med samtal och konkreta tips. Vid bokning av hel- eller halvdag ges tid för workshop.

Grunderna i barnkonventionen – Vad barnkonventionen handlar om, hur, när och varför barnkonventionen kom till samt hur FN:s barnrättskommitté säkerställer att Sverige följer barnkonventionen. Vi pratar om vad det innebär att barnkonventionen blivit svensk lag och vad som menas med barnkonventionens barnsyn.

Barnets rättigheter i vardagen – Barnets rättigheter finns i vardagen, i allt från rätten till lek, vila och fritid, att vara delaktig och att skyddas från sådant som får barn att fara illa. Här tar vi ett konkret och vardagsnära perspektiv på barnets rättigheter i er verksamhet.

Barnets bästa – Enligt barnkonventionen ska alla beslut tas med hänsyn till barnets bästa, men vad är barnets bästa? Här går vi igenom vad barnkonventionen menar och hur vi kan förhålla oss till att barn är individer med olika behov och till de förutsättningar vi har.

Barnets rätt till delaktighet och att göra sin röst hörd – Artikel 12 är bland de mest missförstådda artiklarna i barnkonventionen. Vad kräver den av oss? Här pratar vi om FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sverige, om konkreta vardagssituationer där barn har rätt att göra sin röst hörd och hur olika barn kommunicerar sin åsikt. Här ges också konkreta exempel på hur vi kan skapa förutsättningar för barnet att ge uttryck för sin åsikt – även för de allra yngsta som kommunicerar utan ord.

Så gör du barnkonventionen konkret för barnen – Barn har rätt att känna till sina rättigheter och som vuxna är vi skyldiga att skapa förutsättningar för att barnet ska kunna hävda sin rätt. Hur pratar vi med barnen om deras rättigheter? Här ges konkreta tips och lekfulla idéer på hur du kan berätta om, leka, göra och prata med barnet om rättigheterna.

Föreläsning om orosanmälan

När ett barn far illa sker det ibland i det tysta och det syns inte alltid utanpå. För ett barn kan en orosanmälan, och vuxna som ser dem, vara en nödvändig väg för förändring och ett hopp om att livet kan bli bättre.

Förutom barnets omsorgspersoner har andra viktiga vuxna kring barnet möjlighet att uppfatta barns signaler. Vuxna omkring barn spelar därför en mycket viktig roll när det gäller att tidigt upptäcka barn vars hälsa och utveckling är i fara.

Vi varvar föreläsning med samtal och reflektion kring vanliga dilemman som vuxna kan ställas inför.

Följande punkter ligger som grund till föreläsningen. Föreläsningen skräddarsys efter verksamhet, frågor och behov.

 

  • Hur vet man att ett barn far illa? Signaler från barnet och barnets omgivning
  • Föräldrarnas betydelse för barnens hälsa och utveckling och vikten av tidig insats
  • Vad är orosanmälan, hur går det till och vad händer efteråt?
  • Vad säger lagen? Anmälningsplikt, föräldrabalken, kommunens ansvar och vad man som privatperson bör göra
  • Barnets rättigheter enligt barnkonventionen
  • Prata med barn om svåra ämnen
  • Skyddsfaktorer – Så kan barn klara sig bra trots tuffa erfarenheter
  • Stöd och rådgivning för personal vid misstanke om att ett barn far illa
  • Rutiner på arbetsplatsen
  • Tid för samtal och arbete med case med vanliga dilemman vuxna kan ställa inför

 

Längd: 1 timme till heldagsutbildningar. Hör av er så pratar vi igenom vad ni behöver och kommer fram till ett upplägg som passar er.

”Mycket bra upplägg med både föreläsning och diskussioner i grupper. Bra att få vara aktiv under delar av tiden.”
– Deltagare från anonym utvärderingsenkät