Föreläsning om barnkonventionen

Föreläsning om barnkonventionen

Vuxna har fått ett fantastiskt och viktigt uppdrag att ge varje barn kunskap om att de har rättigheter och att alla barn är lika mycket värda. För att barnets rättigheter ska bli verklighet i praktiken behövs kunskap, förutsättningar, samsyn och idéer för hur det kan göras möjligt. Barn har rätt att känna till sina rättigheter och förstå vad de innebär för dem i deras vardag – även de allra yngsta.

”Vi fortsatte bubbla idéer idag och har planerat för ett flertal olika aktiviteter för barnen och alla var såå lyriska och kände att du hade så mycket viktigt att förmedla och ingen stund på hela föreläsningen var mindre bra!
Du förmedlade verkligen mycket positiv energi och idéer till oss.”

– Annette Johansson, Fdh Lekbacken AB

Barnkonventionen i praktiken

Föreläsning om barnkonventionen och hur vi kan göra barnkonventionen i praktiken, i vardagen med barnen. I föreläsningen får du kunskap om barnkonventionen samt tips och idéer på hur du kan arbeta med barnets rättigheter i praktiken.

Barnkonventionen Webbutbildning

Gå en webbutbildning i din takt via din dator, surfplatta eller telefon. Efter genomförd utbildning erhåller du ett intyg och diplom.

Barnkonventionen i praktiken

Föreläsningen kan formas efter önskemål och behov. Vi varvar föreläsning med samtal och konkreta tips. Vid bokning av hel- eller halvdag ges tid för workshop.

Grunderna i barnkonventionen – Vad barnkonventionen handlar om, hur, när och varför barnkonventionen kom till samt hur FN:s barnrättskommitté säkerställer att Sverige följer barnkonventionen. Vi pratar om vad det innebär att barnkonventionen blivit svensk lag och vad som menas med barnkonventionens barnsyn.

Barnets rättigheter i vardagen – Barnets rättigheter finns i vardagen, i allt från rätten till lek, vila och fritid, att vara delaktig och att skyddas från sådant som får barn att fara illa. Här tar vi ett konkret och vardagsnära perspektiv på barnets rättigheter i er verksamhet.

Barnets bästa – Enligt barnkonventionen ska alla beslut tas med hänsyn till barnets bästa, men vad är barnets bästa? Här går vi igenom vad barnkonventionen menar och hur vi kan förhålla oss till att barn är individer med olika behov och till de förutsättningar vi har.

Barnets rätt till delaktighet och att göra sin röst hörd – Artikel 12 är bland de mest missförstådda artiklarna i barnkonventionen. Vad kräver den av oss? Här pratar vi om FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sverige, om konkreta vardagssituationer där barn har rätt att göra sin röst hörd och hur olika barn kommunicerar sin åsikt. Här ges också konkreta exempel på hur vi kan skapa förutsättningar för barnet att ge uttryck för sin åsikt – även för de allra yngsta som kommunicerar utan ord.

Så gör du barnkonventionen konkret för barnen – Barn har rätt att känna till sina rättigheter och som vuxna är vi skyldiga att skapa förutsättningar för att barnet ska kunna hävda sin rätt. Hur pratar vi med barnen om deras rättigheter? Här ges konkreta tips och lekfulla idéer på hur du kan berätta om, leka, göra och prata med barnet om rättigheterna.

internal1

Föreläsning: Barnkonventionen i praktiken

Foto: Malin Lindell

Vuxna har fått ett fantastiskt och viktigt uppdrag att ge varje barn kunskap om att de har rättigheter och att alla barn är lika mycket värda. För att barnets rättigheter ska bli verklighet i praktiken behövs kunskap, förutsättningar, samsyn och idéer för hur det kan göras möjligt. Barn har rätt att känna till sina rättigheter och förstå vad de innebär för dem i deras vardag – även de allra yngsta.

 

”Vi fortsatte bubbla idéer idag och har planerat för ett flertal olika aktiviteter för barnen och alla var såå lyriska och kände att du hade så mycket viktigt att förmedla och ingen stund på hela föreläsningen var mindre bra!
Du förmedlade verkligen mycket positiv energi och idéer till oss.”

– Annette Johansson, Fdh Lekbacken AB

Föreläsningen kan formas efter önskemål och behov. Vi varvar föreläsning med samtal och konkreta tips. Vid bokning av hel- eller halvdag ges tid för workshop.

Grunderna i barnkonventionen – Vad barnkonventionen handlar om, hur, när och varför barnkonventionen kom till samt hur FN:s barnrättskommitté säkerställer att Sverige följer barnkonventionen. Vi pratar om vad det innebär att barnkonventionen blivit svensk lag och vad som menas med barnkonventionens barnsyn.

Barnets rättigheter i vardagen – Barnets rättigheter finns i vardagen, i allt från rätten till lek, vila och fritid, att vara delaktig och att skyddas från sådant som får barn att fara illa. Här tar vi ett konkret och vardagsnära perspektiv på barnets rättigheter i er verksamhet.

Barnets bästa – Enligt barnkonventionen ska alla beslut tas med hänsyn till barnets bästa, men vad är barnets bästa? Här går vi igenom vad barnkonventionen menar och hur vi kan förhålla oss till att barn är individer med olika behov och till de förutsättningar vi har.

Barnets rätt till delaktighet och att göra sin röst hörd – Artikel 12 är bland de mest missförstådda artiklarna i barnkonventionen. Vad kräver den av oss? Här pratar vi om FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sverige, om konkreta vardagssituationer där barn har rätt att göra sin röst hörd och hur olika barn kommunicerar sin åsikt. Här ges också konkreta exempel på hur vi kan skapa förutsättningar för barnet att ge uttryck för sin åsikt – även för de allra yngsta som kommunicerar utan ord.

Så gör du barnkonventionen konkret för barnen – Barn har rätt att känna till sina rättigheter och som vuxna är vi skyldiga att skapa förutsättningar för att barnet ska kunna hävda sin rätt. Hur pratar vi med barnen om deras rättigheter? Här ges konkreta tips och lekfulla idéer på hur du kan berätta om, leka, göra och prata med barnet om rättigheterna.

Föreläsning om orosanmälan

Föreläsningar om orosanmälan och barn som far illa

När ett barn far illa sker det ibland i det tysta och det syns inte alltid utanpå. För ett barn kan en orosanmälan, och vuxna som ser dem, vara en nödvändig väg till förändring och ett hopp om att livet kan bli bättre.

Förutom barnets omsorgspersoner har andra viktiga vuxna kring barnet möjlighet att uppfatta barnets signaler. Vuxna omkring barn spelar därför en mycket viktig roll när det gäller att tidigt upptäcka barn vars hälsa och utveckling är i fara.

”Mycket bra upplägg med både föreläsning och diskussioner i grupper. Bra att få vara aktiv under delar av tiden.”
– Deltagare från anonym utvärderingsenkät

Upptäcka och hjälpa när barn far illa

Skräddarsydd föreläsning om hur du kan upptäcka och agera vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa. Möjlighet att boka workshop med övningar och samtal om vanliga dilemman vuxna kan ställas inför.

Orosanmälan och socialtjänstens arbete när barn far illa

Hel- eller halvdagsutbildning med socionomen Maria Lundberg och beteendevetaren Paulina Gunnardo om hur du kan upptäcka och agera vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa samt socialtjänstens arbete och kontakten med dem i samband med en orosanmälan.

Webbutbildning Orosanmälan

Gå en webbutbildning i din takt via din dator, surfplatta eller telefon. Efter genomförd utbildning erhåller du ett intyg och diplom.

Upptäcka och hjälpa när barn far illa

Jag föreläser för personal med anmälningsplikt, ledare i ideell sektor och andra viktiga vuxna som kommer i kontakt med barn. Föreläsningen fokuserar på hur du kan upptäcka och agera vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa och skräddarsys utifrån verksamhet, behov och önskemål. Möjlighet finns att boka workshop med samtal och övningar om vanliga dilemman vuxna kan ställas inför.

Hör av er så pratar vi igenom vad ni behöver och kommer fram till ett upplägg som passar er.

  • Hur vet man att ett barn far illa? Signaler från barnet och barnets omgivning
  • Föräldrarnas betydelse för barnens hälsa och utveckling och vikten av tidig insats
  • Vad är orosanmälan, hur går det till och vad händer efteråt?
  • Vad säger lagen? Anmälningsplikt, föräldrabalken, kommunens ansvar och vad man som privatperson bör göra
  • Barnets rättigheter enligt barnkonventionen
  • Prata med barn om svåra ämnen
  • Skyddsfaktorer – Så kan barn klara sig bra trots tuffa erfarenheter
  • Stöd och rådgivning för personal vid misstanke om att ett barn far illa
  • Rutiner på arbetsplatsen
  • Tid för samtal och arbete med case med vanliga dilemman vuxna kan ställa inför
internal1

Orosanmälan och socialtjänstens arbete när barn far illa

Maria Lundberg, socionom, och Paulina Gunnardo, beteendevetare och blivande barnrättsstrateg, föreläser om hur du kan upptäcka och agera vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa, eller riskerar att fara illa. Tillsammans går de igenom lagstiftningen och barnets rättigheter, signaler på att barn far illa, hur en orosanmälan går till, vad som händer efteråt och vad socialtjänsten gör. Föreläsning varvas med workshop och samtal.

Maria Lundberg är socionom med en magisterexamen i socialt arbete. Maria har tio års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och arbetar nu som universitetsadjunkt vid Mälardalens universitet, avdelning socialt arbete.

Maria har en egen historia av att vara ett barn som far illa och berättar nu sin historia för att visa att det går att tala om sexuella övergrepp och hur vi alla behöver hjälpas åt för att upptäcka de barn som växer upp som hon en gång gjorde. Maria föreläser om socialtjänstens arbete, från orosanmälan till eventuell insats och sitter med i styrelsen för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna och driver bloggen livetpasoc.wordpress.com
Paulina Gunnardo är beteendevetare, utbildad på på masterprogrammet i psykologi, i familjebehandling med KBT och Motiverande samtal. Dessförinnan utbildad barnskötare och snart färdig barnrättsstrateg via Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Paulina har flera års erfarenhet av arbete inom förskolan, i forskningsprojekt om barns utveckling i förskola, som utbildningssamordnare och från arbete på barnrättsorganisation. Mer om Paulina finns att läsa här (länk).

Föreläsning varvas med workshop och samtal och kan bokas som halvdags- eller heldagsutbildning.

ochsocialtjanst